NY FÖRSÄKRINGSGIVARE FÖR LÅNESKYDD PER 1 APRIL 

 

Vi har beslutat att byta försäkringsgivare för den låneskyddsförsäkring som erbjuds ihop med Credento Privatlån. Från och med 1 april 2018 kommer försäkringsgivaren vara AmTrust International Underwriters DAC.

FÖR DIG SOM HAR LÅNESKYDD TILL DITT PRIVATLÅN I DAG

Om du vill fortsätta med din låneskyddsförsäkring är detta självklart möjligt via den nya försäkringsgivaren, AmTrust. Försäkringsskyddet i den nya försäkringen är oförändrat och du behåller din redan intjänade kvalificeringstid. Pris och villkor är desamma som tidigare, du finner de nya  försäkringsvillkoren under fliken "Försäkringsvillkor" nedan.

För att ta del av det nya försäkringserbjudandet om låneskyddsförsäkring med AmTrust, så är det mycket enkelt. Du behöver endast bekräfta försäkringsavtalet genom betalning av den premie som framgår av din faktura som ska vara oss tillhanda den 28 mars. Premien är samma som för din tidigare försäkring. Det finns ingen skyldighet att teckna försäkringen men tänk då på att ditt nuvarande försäkringsskydd då upphör den 30 april 2018.

Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor.

 

 

LÅNESKYDD BETALAR DITT LÅN OM OTUREN ÄR FRAMME

För dig som vill ha kontroll över kostnaden för ditt privatlån och bespara dig och din familj oro oavsett vad som händer i livet erbjuder vi försäkringen Låneskydd. 

Kostnaden för Låneskydd är 0,45 % per månad av aktuell låneskuld, dock lägst 25 kr. Ex. Om din låneskuld är 20 000 kr kostar Låneskydd endast 90 kr /månad. Kostnaden betalas på samma faktura som för ditt Credento Privatlån.

LÅNESKYDD FÖR DIG MELLAN 18-64 ÅR

 

 • Hel arbetsoförmåga
 • Arbetslöshet som inträffar i Sverige eller omfattas av svensk lag

 

 

Grundkrav

 

 • Du är folkbokförd och bosatt i Sverige, minst 18 men inte 65 år fyllda, har en tillsvidareanställning om minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader eller är egenföretagare och ansluten till erkänd A-kassa vid försäkringens tecknande.
 • Du är fullt frisk och fullt arbetsför och uppbär inte någon ersättning från Försäkringskassan samt saknar kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada.
 • Du har ingen vetskap gällande förestående varsel om uppsägning, arbetslöshet eller sjukskrivning.

LÅNESKYDD FÖR DIG MELLAN 65-75 ÅR

 

 • Dödsfall p.g.a. olycksfallsskada eller sjukdom
 • Sjukhusvistelse
 • Rån

 

Grundkrav

 

 • Folkbokförd och bosatt i Sverige vid försäkringens beviljande.
 • Fyllt 65 men inte 75 år. Försäkringen kan dock inte nytecknas av personer som fyllt 74 år.
 • Du är fullt frisk och har inte kännedom om allvarlig sjukdom eller skada.

 

Försäkringsskyddet gäller upp till du fyller 75 år och kvalificeringskraven är anpassade efter din ålder. För dig som är mellan 18 och 64 år när du tecknar försäkringen övergår den per automatik till omfattningen i höger kolumn (se ovan) när du fyller 65 år. Är du över 65 år när du tecknar försäkringen gäller omfattningen i höger kolumn direkt.

Låneskydd tecknas i samband med att du ansöker om Credento Privatlån. Är du redan kund och vill teckna Låneskydd till ditt lån? Ring oss så hjälper vi dig att teckna försäkringen direkt via telefon.

Mer information om Låneskydd hittar du nedan.

MER INFORMATION OM LÅNESKYDD

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING FÖR DIG MELLAN 18 - 64 år

Vid hel arbetsoförmåga eller arbetslöshet betalas dina månadskostnader enligt låneavtalet, dagen närmast före skadedatum. Maximalt betalas 15 000 kr per månad under högst 12 månader per skadetillfälle. Låneskyddet är personligt och fortlöper automatiskt varje månad tills du säger upp försäkringen. Premien för Låneskydd betalas på samma faktura som ditt lån.  

Kvalificeringsperiod - Vid nyteckning av försäkring gäller alltid en kvalificeringsperiod som är 30 dagar från försäkringens tecknande avseende arbetsoförmåga och 90 dagar avseende arbetslöshet. Detta innebär att ersättning inte lämnas för skador som uppkommer de första 30 respektive 90 dagarna efter försäkringens tecknande.

 

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING FÖR DIG MELLAN 65 - 75 år 

Vid sjukhustvistelse i mer än 30 sammanhängande dagar eller vid dödsfall betalar försäkringen den utestående skulden enligt låneavtalet, dagen närmast före skadedatum. Maximalt betalas 60 000 kr. Försäkringen ersätter även kostnader som uppstår i samband med rån med 2 000 kr per skadetillfälle och år. Låneskyddet är personligt och fortlöper automatiskt varje månad tills du säger upp försäkringen. Premien för Låneskydd betalas på samma faktura som ditt lån.  

VÄSENTLIGA UNDANTAG SOM GÄLLER FÖR HELA FÖRSÄKRINGEN

Flera undantag gäller för försäkringen, viktiga undantag är:

Försäkringen täcker inte sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till vid tecknandet av försäkringen eller vid någon tidpunkt inom 12 månader före tecknandet av försäkringen.

Psykisk sjukdom, psykiska eller nervösa besvär, samt vissa rygg- och nackbesvär är också undantagna.

Försäkringen täcker inte arbetslöshet eller varsel som du kände till eller borde ha känt till vid tecknandet av försäkringen, arbetslöshet som du underrättats om inom 90 dagar från försäkringens tecknande, arbetslöshet som är frivilligt orsakad och inte avslut av anställning som varit tidsbegränsad.

Karens - Om försäkrad efter begynnelsedagen för försäkringsskyddet, är arbetsoförmögen eller ofrivilligt helt arbetslös i mer än 30 sammanhängande dagar (karensperiod) betalas ersättning från och med 1:a dagen. Ersättning betalas med 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag av hel arbetsoförmåga eller hel ofrivillig arbetslöshet. Ersättning betalas i maximalt 365 dagar. Gällande sjukhusvistelse måste den överstiga 30 dagar innan ersättning lämnas.

Så här fungerar låneskydd för dig mellan 18 - 64 år

Om du drabbas av hel arbetsoförmåga och blir heltidssjukskriven, eller blir ofrivilligt arbetslös så täcker försäkringen dina månadsbetalningar (max 15.000 kr) i upp till 12 månader.

Låneskyddet är personligt och fortlöper automatiskt varje månad tills du säger upp försäkringen. Väsentliga undantag Flera viktiga undantag gäller för försäkringen. Dessa framgår av försäkringsvillkoren. De viktigaste undantagen är följande: Försäkringen täcker inte sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till vid tecknandet av försäkringen eller vid någon tidpunkt inom 12 månader före tecknandet av försäkringen. Psykisk sjukdom, psykiska eller nervösa besvär, samt vissa rygg- och nackbesvär är också undantagna. 

Försäkringen täcker inte arbetslöshet eller varsel som du kände till eller borde ha känt till vid tecknandet av försäkringen, arbetslöshet som du underrättats om inom 90 dagar från försäkringens tecknande, arbetslöshet som är frivilligt orsakad och inte avslut av anställning som varit tidsbegränsad.

 

Så här fungerar låneskydd för dig mellan 65 - 75 år

Vid sjukhusvistelse i mer än 30 sammanhängande dagar (karensperiod) eller dödsfall betalar försäkringen din utestående skuld på ditt privatlån, dock max 60 000 kr. Försäkringen ersätter även kostnader som uppstår i samband med rån med 2 000 kr per skadetillfälle och år.

Låneskyddet är personligt och fortlöper automatiskt varje månad tills du säger upp försäkringen. Väsentliga undantag Flera viktiga undantag gäller för försäkringen. Dessa framgår av försäkringsvillkoren. De viktigaste undantagen är följande: Försäkringen täcker inte sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till vid tecknandet av försäkringen eller vid någon tidpunkt inom 12 månader före tecknandet av försäkringen. Psykisk sjukdom, psykiska eller nervösa besvär, samt vissa rygg- och nackbesvär är också undantagna

Ångerrätt gäller under de första 14 dagarna efter det att du fått hem ditt försäkringsbrev och du kan när som helst under denna period säga upp försäkringen utan kostnad. Eventuell redan inbetald premie återbetalas till dig.

Information gällande förmedlaren

TF Bank AB, Box 947, 501 10 Borås, står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att förmedla försäkringar i försäkringsklass 16. Kontaktuppgifter till Finansinspektionen: adress: Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon: 08-787 80 00, e-post: finansinspektionen@fi.se, hemsida: www.finansinspektionen.se. TF Bank AB är registrerat som försäkringsförmedlare i Bolagsverkets näringslivsregister, vilket kan kontrolleras hos Bolagsverket. Kontaktuppgifter till Bolagsverket: adress: 851 81 Sundsvall, telefon: 0771-670 670, e-post:bolagsverket@bolagsverket.se, hemsida: www.bolagsverket.se.

TF Bank innehar en ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada som en försäkringsförmedlare måste ha för att utöva försäkringsförmedling. TF Bank har sin ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar Sak, 106 50 Stockholm, telefonnummer: 08-588 400 00. Du som kund får rikta krav direkt mot Länsförsäkringar Sak i den mån du inte fått ersättning av TF Bank. Ett sådant krav måste framställas inom 6 månader från skadetillfället. Maximalt försäkringsbelopp är 1 250 618 EUR per skada och 3 751 854 EUR per år. TF Bank innehar även rollen som gruppföreträdare.

TF Bank AB har inget kvalificerat ägarinnehav i Försäkringsgivaren, Lloyd's underwriters företrätt av Nordeuropa Försäkring AB. Försäkringsgivaren, Lloyd's underwriters företrätt av Nordeuropa Försäkring AB har inget kvalificerat ägarinnehav i TF Bank AB.

För förmedlandet av denna försäkring har TF Bank AB rätt till provision. Den genomsnittliga provisionsnivån är cirka 55 % av den totala premien. Denna genomsnittliga provisionsnivå baseras på den månatliga premien samt antalet sålda försäkringar och skadeutfall. TF Banks kostnader för distributionen av försäkringen har dragits av från den ovan angivna genomsnittliga provisionsnivån.

Om du är missnöjd med TF Banks agerande i egenskap av försäkringsförmedlare kan du vända dig till Klagomålsansvarig. Skicka ditt ärende skriftligen till Klagomålsansvarig på TF Bank, info@tfbank.se eller Box 947, 501 10 Borås. Vid eventuellt fortsatt missnöje kan du få en tvist prövad hos allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol. Hjälp och kostnadsfri vägledning kan även erhållas från Konsumenternas bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå.

Försäkringsgivare t.o.m. 31 mars 2018 är Lloyd's Underwriters företrätt av Nordeuropa Försäkring AB, Box 56044, 102 17 Stockholm.

Försäkringsgivare fr.o.m. 1 april 2018 är AmTrust International Underwriters DAC företrätt av AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm. 

Tillsyn - Den engelska tillsynsmyndigheten FSA har den finansiella tillsynen över Lloyd´s och Lloyd´s underwriters. I övrigt står den svenska verksamheten under tillsyn av Finansinspektionen.

Fullständiga villkor för Låneskyddsförsäkringen hittar du nedan.

 

FÖRSÄKRINGSVILLKOR TOM 31 MARS 2018 (pdf)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FROM 1 APRIL 2018 (pdf)

Skador som inträffat efter den 31 mars 2016 anmäls till Broadspire, by Crawford & Company AB senast 180 dagar efter dess uppkomst

Broadspire, by Crawford & Company AB
Box 6044
171 06 Solna
Telefon: 08-514 200 00

 

Skador som inträffat före den 1 april 2016 anmäls till Nordic Loss Adjusting AB senast 180 dagar efter dess uppkomst

Nordic Loss Adjusting AB
Box 1141
171 22 Solna
Telefon: 08-411 11 60
Epost: info@nlaab.com

Är du inte nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan du få det omprövat genom att skriftligen till försäkringsgivaren redogöra för ditt ärende och be om en omprövning av ärendet. Skicka ditt ärende skriftligen till Klagomålsansvarig på TF Bank, info@tfbank.se eller Box 947, 501 10 Borås.

Är du inte nöjd med hanteringen av din försäkring eller skada kan du kontakta representanten för Lloyd's i Sverige (enligt adress nedan)

  

Klagomålsansvarig Lloyd´s i Sverige:

Erik Börjesson (Generalrepresentant för Lloyd's)

Sveavägen 20, 6 tr

111 57 Stockholm

Tel: 08-545 255 40

Direkt: 08-545 255 42

Epost: erik.borjesson@lloyds.com

 

Om du efter kontakt med Lloyd's klagomålsansvarig fortfarande inte anser dig kunna acceptera beslutet kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare eller låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)